Program Konferencji VU'2009

godz.

Środa, 17 czerwca

Czwartek, 18 czerwca

Piątek, 19 czerwca

9.00 - 10.15

Rejestracja uczestników

Sesja 4a Metodologia E-Learningu
AI Techniques in Automated Courseware Authoring - A Technical Report, Witold Kosiński, Tuan Trung Nguyen, PJWSTK
Model efektywności nauczania na odległość
, Marlena Plebańska, PW.
Rentowność nauczania na odległość roi (return on investment) e-szkoleń, Marlena Plebańska, PW.
Education and New Technologies. A longitudinal study project, Maria Pophristova, SWPS.

Sesja 4b Praktyka E-Learningu
Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie nauczania stacjonarnego, Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski,Przemysław Kowalczuk, PW, PJWSTK.
Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie sprawdzania wiedzy studenta,
Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski, PW, PJWSTK.
Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania moodle,
Andrzej Syguła, PWSZ Kalisz.
Kursy e-learnigowe dla Urzędu Miasta Krakowa zrealizowane na platformie Blackboard w ACK CYFRONET AGH, Maria Wielgus, Kazimierz Wiatr, Marek Kwaśniewski, Iwona Wendel, Cyfronet AGH.
Organizacja zajęć ćwiczeniowo-projektowych dla przedmiotów realizowanych metodą blended learning, Barbara Dębska , Łukasz Sanokowski, PRz, PWSZ w Krośnie.

Sesja 8a Platformy i narzędzia
Rozwój systemów kształcenia przez Internet w uczelni na przykładzie PJWSTK, Paweł LenkiewiczPJWSTK.
System prezentacji treści 2D i 3D jako e-podręcznik, Piotr Garbat, PW.
Edukacja w oparciu o poszerzoną rzeczywistość (augmented reality), Michał Bartosik, Andrzej Filip, Przemysław Kozera, CZN UJ.
Wsparcie nauczania na odległość: DSL, mashup i transformacja GUI , Krzysztof Barteczko, PJWSTK.
Alice – as a tool for programming at schools, Ewa Graczyńska, PolOpolska.

Sesja 8b Edukacja wirtualna-praktyka
Pakiet oprogramowania do zdalnego nauczania dla przedmiotów „Zarządzanie przedsięwzięciem” i „Zarządzanie logistyczne”, Eryk Szwarc, Paweł Fatyga, PKosz.
Projektowanie edukacyjne w formule zdalnej na studiach pedagogicznych, Grażyna Penkowska, Jarosław Jurkowski, UGd.
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych jako skutecznego narzędzia wspomagającego proces nauczania , Irena Nowotyńska,Janusz Świerzowicz, PRz.
Ćwiczenia laboratoryjne w systemie kształcenia zdalnego, K. Anders, K.Madziar, M. Jusza, I. Burska, P. Witoński, R.Piramidowicz, Inst. Mikroelektr.i Optoelektr.  PW, OKNO PW.
E-learning szansą na pokonanie barier w nauczaniu przedmaturalnym na podstawie doświadczeń Kursu Sikory Matura Wysokich Lotów”™, Łukasz Muldner-Nieckowski, Agnieszka Zagórska, Maria Mania, Piotr Szmyd, Jarosław Sikora, Kurs Sikory.

10.15 - 10.40

Otwarcie konferencji

wystąpienie Rektora PJWSTK dr. Jerzego P. Nowackiego i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marii Orłowskiej

10.40 - 11.00

Przerwa na kawę

Coffee Break

Przerwa na kawę

11.00 - 12.30

Sesja 1 Edukacja wirtualna-koncepcje i cele
Jak zorganizować studia ustawiczne w uczelni?, Lech Banachowski, Jerzy P. Nowacki, PJWSTK.
Web 2.0 - nowe środowisko internetowe wspomagające edukację, Bogdan Galwas, OKNO PW.
Kształcenie zdalne w szkolnictwie wyższym w Polsce, Jan Madey, COME UW.

Session 5 International Dimension of Education
Formation of E-learning Networks in Asian Pacific Countries, Satoru Ozawa, Ibaraki University, Japan.
E-Learning@UP: 1998-2006 Implementing e-learning at a traditional University, Paul Rühl Bavarian Virtual University – Germany.
Motivations and Challenges in the Development of Effective 3D Collaborative E-Learning Environments,  Gavin McArdle, Ireland.

Sesja 9a Platformy i narzędzia
Success with Internet-based, Interactive Live-Teaching Solutions, Frank K Seibt, Enrico Korb , MasterSolution AG.
Questionmark PERCEPTION the Solution for Examinations and Assessments, Rainer Hartlep, Frank Seibt, TELERAT GmbH.
Role of learning platform in modern University, Steinar Hov, Lillehammer Univ. College, Fronter.

Sesja 9b Edukacja wirtualna-praktyka
System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning, Piotr Tkacz, WSZP Katowice.
E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich, Anna Pokorska UMK.
Narzędzia oraz metody prowadzenia szkoleń zdalnych w kształceniu ustawicznym na przykładzie kursu zdalnego „Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie”, Jacek Marciniak, UPozn.
W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU, Anna Krajewska, Monika Wojciechowska, Witold Woźniak, KOWEZiUstawicznej.
Projekty unijne Grundtvig Partnership wsparciem dla przełamywania barier w e-integracji osób powyżej 50 roku życia, Anna Grabowska.

12.30- 13:40

Przerwa obiadowa

Lunch Break 

Przerwa obiadowa

13.40 - 15.10

Sesja 2a Metodologia E-Learningu
Kurs języka angielskiego na studiach internetowych PJWSTK, Marta Chomicz, PJWSTK.
Nauczyciele i uczniowie jako uczestnicy procesu uczenia się wykorzystywania platformy internetowej w procesie dydaktycznym, Anna Drzewińska, PW.
Teaching for Quality Learning
,
Małgorzata Świerk, PJWSTK, UW.
Metodologiczne aspekty nauczania języka obcego w formie blended learning, Karolina Krzywicka-Szpor, SWPS.
Teaching writing in a foreign language, Karolina Krzywicka-Szpor, SWPS.
Trudny student w zdalnej edukacji, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Andrzej Stasiak, PW, PJWSTK, WAT.

Sesja 2b Platformy i narzędzia
Rola platform edukacyjnych, Bogdan Galwas, Marlena Plebańska, Piotr Kopciał, OKNO PW.
Informatyka w przedsiębiorstwie - pakiet internetowych studiów podyplomowych, Elżbieta Grzejszczyk, Elżbieta Piwowarska, Marlena Plebańska, OKNO PW.
Adaptacja treści edukacyjnych portalu dydaktycznego do zmieniających się możliwości percepcyjnych studentów, Agnieszka Kubacka, Barbara Dębska, PRz, PWSZKrosno.
E-learning jako strategia doskonalenia kadry pracowniczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, Olga Sobolewska, UW.

Sesja 6  Koncepcje edukacji wirtualnej
E-learning 2. 0 a style uczenia się, Maria Zając, SGH, UnPedKraków.
Alfabet trendów współczesnej edukacji, Zbigniew Meger, AHE.
Otwarte zasoby i otwarta edukacja w uczelni technicznej,  Jan Kusiak, Agnieszka Chrząszcz, AGH.
Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie, Marian Rusek, Arkadiusz Orłowski, SGGW,
Instytut Fizyki PAN.
Model biznesowy organizacji edukacyjnej oparty na modelowaniu kompetencji, Przemysław Różewski, Emma Kushtina, Oleg Zaikin, Bartłomiej Małachowski, Magdalena Ciszczyk, ZachPomUniwT.

Sesja 10 Edukacja wirtualna-praktyka
Stacjonarnie czy przez Internet? Indywidualizacja wyboru formy kształcenia, Maria Wilkin, UW.
Platformy nauczania-uczenia się w europie i na świecie, Zbigniew Meger, AHE.
Nowy multimedialny model podręcznika elektronicznego, Bogdan Galwas, Daniel Paluch, Elżbieta Piwowarska, Tomasz Radwański, OKNO PW.
Jawne i ukryte cele współpracy międzynarodowej w programie studiów humanistycznych, Elżbieta Gajek, UW.

15.10 - 15.30

Przerwa na kawę

Coffee Break

Podsumowująca dyskusja.
Zamknięcie konferencji.

15.30 - 17.30

Sesja 3 Koncepcje edukacji wirtualnej
Metody komputerowego wspomagania nauczania - próba systematyzacji i klasyfikacji, Ryszard Tadeusiewicz, AGH.
Psychologiczne ograniczenia edukacji internetowej, Grażyna Wieczorkowska, COME UW.
Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia, Jerzy Kisielnicki, UW, PJWSTK.
E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu, Jacek Woźniak, Olszt.WSIiZ
 

 

Sesja 7a Edukacja wirtualna-praktyka
Wyrównywanie poziomów wiedzy matematycznej kandydatów na studia metodami online, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, PJWSTK.
E-learning w służbie audiologii, Monika Bombol, Inst.Fizj.Pat.Słuchu.
Adaptacja istniejących elektronicznych zasobów dydaktycznych jako szansa na dynamiczny rozwój e-nauczania - doświadczenia projektu europejskiego EVIP, Andrzej A. Kononowicz, Aleksandra J. Stachoń, UJ.
Wirtualny Świat Poezji, Magdalena Granos, PWr.
Przygotowanie językowych kursów zdalnych w WSG w Bydgoszczy – studium przypadku, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, WSG Bydgoszcz.
Zastosowanie metod modelowania kompetencji w systemach nauczania zdalnego, Przemysław Różewski, Emma Kushtina, Oleg Zaikin, Bartłomiej Małachowski, Magdalena Ciszczyk, ZachPomUniwT.

Sesja 7b Metodologia E-Learningu
Komputer oceni jak dobrze mówisz po angielsku,
Małgorzata Rzeźnik, PJWSTK.
Organizacja procesu uczenia się w kształceniu zdalnym – obserwacja statystyczna
,
Maciej Słomczyński, UW.
The role of blogs in e-learning and knowledge sharing,
Iwona Dolińska, WSE-I.
Weryfikacja materiałów dydaktycznych portalu e-chemia przeznaczonych do kształcenia metodą na odległość, Barbara Dębska, Katarzyna Szafińska, PRz.
Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym, Sylwia Twardo, UW.
Standardy jakości w e-learningu, Andrzej Jodłowski, Ewa Stemposz, Alina Stasiecka, PJWSTK, IPI PAN.

Sesja 7c Platformy i narzędzia
Laboratorium wirtualne Fotoniki Mikrofalowej, Bogdan Galwas, Krzysztof Madziar, OKNO PW.
Wirtualne laboratorium - przykład eksperymentu
,
Remigiusz Rak, OKNO PW
Platforma e-learningowa,
Paweł Wnuk, PW.
Zastosowanie inteligentnych agentów konwersacyjnych w środowiskach e-edukacji,
Agnieszka Landowska, PGd.
Internetowy dziennik ocen, Rajmund Stasiewicz, PBiał.

 

17.30 - Sesja plakatowa:
Modele kosztów kształcenia stacjonarnego i na odległość - analiza, Iza Kula, PW
Wykorzystanie platformy Edu_PJWSTK do wspomagania nauczania na studiach stacjonarnych i zaocznych
, Elżbieta Mrówka-Matejewska, PJWSTK.
Projekt wdrożenia e-nauczania na uczelni wyższej – pierwsze krok
i, T
omasz Walasek, Zygmunt Kucharczyk, Jacek Piątkowski, Artur Błaszczuk, PCz.
Podcast w edukacji, Tomasz Walasek, PCz.
Nowoczesne technologie informacyjne w zdalnej edukacji,  Marta Jakubowska, PJWSTK.
Prowadzenie zajęć projektowych w oparciu o pracę grupową, Adam Cholewa, Krzysztof Psiuk
, PŚl.
Efekty wdrożenia Systemów Zarządzania Treścią w Instytucjach Szkoleniowych - raport z badań pilotażowych, Piotr Janulek, Śl.Akadem.Nauki i Rozw.
System sprawdzania wiedzy studentów na przykładzie
aplikacji Try2Pass
, Bartłomiej Błach, Grzegorz Baron, PŚl.
O sposobach oceniania wyników szkoleń e-learningowych, Jacek Woźniak, Olszt.WSIiZ.
 19   UROCZYSTA KOLACJA

 

Wyjaśnienia:
1. Godziny rozpoczynania i kończenia sesji podane są po lewej stronie tabelki.
2. Sesje o pełnych numerach są sesjami plenarnymi, które będą się odbywać w Głównej Auli.
3. Czas wystąpienia w sesjach 1, 3 i 5 wynosi 25 minut, a w sesjach 6, 9a  i 10 - 20 minut.
3. Sesje o numerach połączonych z literką a, b lub c będą się odbywać  równolegle - sesje z literką a w Głównej Auli (Parter), sesje z literką b w Sali 337 (IIIp), sesje z literką c w sali 110B (Ip). Sesja plakatowa odbędzie się w Sali 337 (IIIp).
4. Czas wystąpienia w sesjach równoległych wynosi 15 minut.
5. Wymagana jest rejestracja uczestnictwa w konferencji.